Regulamin „Dworku nad Regą”

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Całkowity zakaz palenia papierosów obowiązuje na terenie całego obiektu wraz
  z pokojami hotelowymi. W przypadku stwierdzenia niedostosowania się do zakazu pobieramy opłatę w wysokości 300 zł za pranie wykładziny i innych tekstyliów.
 2. Pokój w dworku wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę, życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Dworek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Dworek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7.  Dworek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju do g.14.00 i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa
   a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 8. Na życzenie gościa dworek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
 9. Dworek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z jego usług w zakresie określonymi przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Odpowiedzialność dworku z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych dworku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Zwierzęta nie powinny być wprowadzane na teren restauracji, gabinetów odnowy biologicznej oraz basenu.
 15. Na terenie strefy SPA obowiązuje bezwzględna cisza,która sprzyja relaksacji.
 16. Ręczniki kąpielowe do strefy SPA dostępne są w recepcji. Po użyciu ręcznik należy zwrócić do recepcji. W przypadku niedostosowania się do powyższych uwag, zostaną Państwo obciążeni kosztem 50 pln/ 1 ręcznik.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren strefy SPA: napojów innych niż woda w szklanych opakowaniach oraz szklanych naczyniach.
 18. Na terenie strefy SPA obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających, jak i przebywania pod ich wpływem.
  • niedostosowanie się do pkt.17 i 18 grozi karą w wysokości 3000 zł.
 19. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. W przypadku niedostosowania się do powyższej informacji, zostaje pobrana opłata, tak jak w przypadku osoby zameldowanej, według obowiązującego cennika.
 23. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 25. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc